PRIVACY STATEMENT

RAW Gym hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Met dit Privacy Statement helpen we je begrijpen hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken.

RAW Gym houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn (de doelen en het type persoonsgegevens worden verderop beschreven);
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperken is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, en je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee wij je kunnen identificeren. RAW Gym is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of door een e-mail te sturen aan: info@rawgym.nl.

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden we deze gegevens verwerken en hoelang we dit bewaren.

Members van RAW Gym

Persoonsgegevens van Members worden door RAW Gym verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) en op basis van de Membership overeenkomst:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over het Membership;
 • Verzenden van de Member nieuwsbrief en het RAW Lifestyle Magazine;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte;
 • Om uitvoering te geven aan de Membership overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Internetbrowser, IP-adres en apparaat type;
 • IBAN gegevens;
 • Gegevens over gezondheid (bijzondere/gevoelige persoonsgegevens).

Jouw persoonsgegevens worden door RAW Gym opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 6 maanden na het beïndigen van de overeenkomst. Persoonsgegevens die wij vanuit wettelijk oogpunt moeten bewaren blijven enkel in onze financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

 

Prospects van RAW Gym

Persoonsgegevens van potentiële Members worden door RAW Gym verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) en op basis van een expliciete toestemming, via koppeling op Facebook, Instagram of LinkedIn, of via toestemming middels contactformulier op de website of e-mail naar info@rawgym.nl:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Aanbieding doen op basis van aangegeven interesses.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij volgende persoonsgegevens van je vragen: 

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door RAW Gym opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als geïnteresseerde tot een maximum van 3 maanden na het eerste contact.

Businesspartners en leveranciers van RAW Gym

Persoonsgegevens van Business Partners en leveranciers worden door RAW Gym verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) en op basis van een overeenkomst:

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de samenwerking;
 • Verzenden van content;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals belastingaangifte;
 • Om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN gegevens;
 • Bedrijfsnaam;
 •  

Jouw persoonsgegevens worden door RAW Gym opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

RAW Gym verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier expliciet toestemming voor geeft. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RAW Gym blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie (DEWI Online);
 • Het faciliteren van de My Wellness app (Technogym);
 • Het faciliteren van pin betalingen (Pay NL);
 • Het uitvoeren van de automatische incasso (Mollie);
 • Het uitvoeren van marketing campagnes (Fitleads);

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

We verzamelen ook informatie door middel van Cookies. Een Cookie is een klein bestand dat aan jouw computer wordt aangeboden met het verzoek om hem in je computer toe te laten. Eenmaal geïnstalleerd voeren ze een beperkte opdracht  uit, bijvoorbeeld een analyse van je websitebezoek aan onze website, van de pagina’s waar jouw voorkeur naar uitgaat, een persoonlijke benadering wanneer je de website bezoekt. Van belang is dat we jouw gegevens alleen gebruiken voor statistische analyses en voor de persoonlijke benadering. Gegevens die niet meer nodig zijn, worden na gebruik verwijderd.

Een Cookie geeft ons geen toegang tot jouw computer en vertelt ons geen andere informatie dan de informatie die je ons hebt gegeven.

Je kunt je afmelden voor Cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het is overigens goed om te weten dat het niet toestaan van Cookies soms betekent dat de website niet optimaal functioneert en/of dat je er geen optimaal gebruik van kunt maken.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RAW Gym of een van onze verwerkers, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander derde partij te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@rawgym.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Om zeker te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan kan het zijn dat je gevraagd wordt je te legitimeren.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens RAW Gym van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.