ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten die worden aangegaan door RAW Gym en een Member. In deze Algemene Voorwaarden staan de regels en voorwaarden voor het aangaan van een membership bij RAW Gym.

1. Definities

▪ RAW Gym: RAW Gym, gevestigd te Utrecht, Gessel 8, 3454 MX.
▪ Member: natuurlijk persoon van 18 jaar en ouder met een (geldig) membership, product of dienst bij RAW Gym.
▪ Membership: ontstaat nadat een persoon of partij een overeenkomst heeft afgesloten met RAW Gym.
▪ Prospect: een mogelijk nieuw member van RAW Gym.
▪ Product: een product of dienst binnen het aanbod van RAW Gym, beschikbaar gesteld via de website, de app en/of fysiek op locatie.
▪ Workout: een Les Mills Class of RAW Class welke op het rooster van RAW Gym staat aangegeven.

2. Algemeen en toepasselijkheid

▪ Dit zijn de Algemene Voorwaarden van RAW Gym. Het (post)adres van RAW Gym is Gessel 8, 3454 MZ Utrecht, met het KvK-nummer 61794201. Mocht je vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden dan kun je contact opnemen via info@rawgym.nl.
▪ Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle communicatie, offertes, overeenkomsten en daaruit vloeiende verbintenissen met een Member, gedaan door RAW Gym.
▪ Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)verhoudingen tussen RAW Gym en personen en/of partijen, die zich via de website van RAW Gym, de RAW Gym app, of direct bij RAW Gym hebben aangemeld voor het kopen van producten en/of het aangaan van een Membership binnen het aanbod van RAW Gym. Deze personen en/of partijen stemmen ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen in samenspraak met RAW Gym.
▪ RAW Gym heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. RAW Gym zal de Member hiervan tijdig op de hoogte stellen. Wijzigingen treden 1 kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een wettelijke afwijkende termijn van toepassing is, dan treed deze automatisch in plaats van bovengenoemde termijn. De meest actuele versie zal altijd op onze website (www.rawgym.nl) beschikbaar worden gesteld.

3. Aangaan van een Membership bij RAW Gym

▪ Een Membership aangaan bij RAW Gym kan op de volgende manieren:
a) Registratie en aanmelding via de RAW Gym app (mogelijk gemaakt door Dewi Online)
b) Registratie en aanmelding via het online contactformulier op www.rawgym.nl

▪ De ingangsdatum van een Membership en betaling start in beginsel nadat een persoon en/of partij zich heeft aangemeld om een Product af te nemen.

▪ Een Membership is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van RAW Gym worden overgedragen. Op het Family Membership zijn afwijkende voorwaarden van kracht. Deze zijn te vinden op www.rawgym.nl.

▪ RAW Gym is gerechtigd om een Prospect of Member om identificatie te vragen.

▪ Een Member is verplicht melding te maken van wijzigingen van omstandigheden, waardoor niet meer voldaan kan worden aan de voorwaarden van het Membership, alsmede gewijzigde NAW-gegevens.

▪ Een Membership kan binnen 14 dagen na aangaan worden herroepen door een Member. RAW Gym is gerechtigd om voor het aantal dagen dat de Member gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten, kosten in rekening te brengen. Een Membership kan herroepen worden door het modelformulier voor ontbinding in te vullen en naar ons te mailen (info@rawgym.nl) of dit formulier in te leveren op de club (Gessel 8 in De Meern). Het modelformulier is te vinden op de website (www.rawgym.nl)

▪ Een Membership wordt aangegaan voor een vaste initiële looptijd zoals aangegeven op het aanmeldformulier.

▪ In geval van ernstige blessures en/of ziekte(s) kan het (tijdelijk) stopzetten van een Membership met RAW Gym bespreekbaar worden gemaakt. Een Membership kan tot een maximum van 6 maanden worden stopgezet. Het stopzetten van een Membership met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

▪ RAW Gym houdt zich het recht voor om personen en/of partijen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Daarnaast is RAW Gym gemachtigd om personen en/of partijen te weigeren en/of eenzijdig het Membership te beëindigen, zonder dat hierbij restitutie van een Membershipsgelden is verschuldigd.

4. Betalingen en tarieven

▪ De ingangsdatum van een Membership wordt bepaald bij afronding van het aanmeldformulier. De eerste betalingsperiode gaat in op de ingangsdatum op het aanmeldformulier.

▪ De betalingsverplichting vangt aan op het moment dat RAW Gym de aanmelding heeft ontvangen.

▪ Online betalingen van Memberships en Producten worden verzorgd door Virtuagym. De eerste betaling wordt uitgevoerd via IDEAL, hierna wordt (in geval van een Membership) het bedrag via automatische incasso afgeschreven.

▪ Bij stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag wederom niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

▪ Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de faciliteiten van RAW Gym worden ontzegd, totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.

▪ De tarieven voor Memberships en Producten van RAW Gym worden getoond op de website (www.rawgym.nl) alsmede de RAW Gym app (mogelijk gemaakt door Virtuagym). Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

▪ RAW Gym behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen. Members worden tenminste 2 maanden voordat de wijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

5. Inschrijven en afmelden

▪ Een Member is verplicht om zich voorafgaand aan een Workout aan te melden via het daarvoor bestemde online reserveringssysteem (te benaderen via de RAW Gym app of website), met inachtneming van de geldende inschrijftermijnen.
▪ Een Member kan zich vanaf 7 dagen voorafgaande aan de start van een Workout tot 60 minuten voor start van een Workout inschrijven aan de hand van het dan geldende rooster.
▪ Afmelden kan tot 60 minuten voorafgaand aan de start van een Workout, via het online reserveringssysteem. Zonder en/of bij niet-tijdige afmelding wordt 1 credit in rekening gebracht (indien Member het Product ‘try out pack’ of ‘class pack’ heeft aangeschaft). In het geval van Memberships heeft RAW Gym, bij het (meerdere keren) achterwege laten van niet/te laat uitschrijven, het recht om deelname voor een bepaalde periode te ontzeggen. In overleg met en na goedkeuring van RAW Gym kan van voorgaande worden afgeweken.
▪ RAW Gym heeft het recht om het rooster tussentijds te wijzigen. Het meest actuele rooster wordt ten alle tijden beschikbaar gesteld via de RAW Gym app of de website.
▪ RAW Gym heeft tot het tijdstip van de start van een Workout het recht om deze, bij onvoldoende belangstelling, ziekte of overmacht situaties, te annuleren. In dat geval wordt een in rekening gebrachte rit gecrediteerd.

6. Toegang en openingstijden

▪ De faciliteiten van RAW Gym zijn toegankelijk op de openingstijden zoals weergegeven op de website (www.rawgym.nl) voor Members van RAW Gym.
▪ RAW Gym is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
▪ RAW Gym is gerechtigd faciliteiten gesloten te houden op officiële nationale feestdagen of vanwege reparatie en onderhoudswerkzaamheden. De Member heeft geen recht op restitutie van abonnementsgelden
▪ RAW Gym behoudt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing, vakanties of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer een sluiting minder dan 10 dagen bedraagt, heeft een Member geen recht op restitutie van abonnementsgelden.

7. Opzeggen van een Membership

▪ RAW Gym behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een Membership, ongeacht de het soort Membership, door opzegging te beëindigen in een van onderstaande gevallen:
a) Bij ernstig of herhaaldelijk onaanvaardbaar gedrag door de Member en/of schending van de voorwaarden en reglementen van RAW Gym. Deze beëindiging vindt plaats zonder teruggaaf van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt;
b) Indien betalingen voortkomend uit een Membership, 30 dagen na vervaldatum van de betaaltermijn nog niet zijn voldaan, zonder dat de betalingsverplichting voor de verder contractduur vervalt.
▪ Een Member kan een Membership enkel tussentijds opzeggen via info@rawgym.nl onder de volgende voorwaarden:
a) Wanner een Member gaat verhuizen buiten een straal van 30 kilometer. Een kopie van het bewijs van inschrijving bij de nieuwe gemeente dient hierbij overlegd te worden;
b) Bij een blessure met eenzelfde periode als de looptijd van een Membership. Deugdelijk bewijs dient hierbij overlegd te worden.
▪ Na afloop van de initiële looptijd van een Membership, wordt deze stilzwijgend verlengd en heeft een Member de mogelijkheid het Membership op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand. Een opzegging dient via de RAW Gym app, website of schriftelijk te geschieden.

8. Risico’s en aansprakelijkheid

▪ Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van het aanbod van RAW Gym, is geheel voor eigen risico.
▪ Een Member heeft in het geval van bestaande blessures/ziekte/andere ongemakken de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden hiervan aan RAW Gym en/of instructeur.
▪ RAW Gym is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door een Member zijn aangeleverd.
▪ RAW Gym en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.
▪ Een Member zal zowel RAW Gym als de instructeur/instructrice vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
▪ RAW Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

9. Intellectuele eigendom

▪ Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Member dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud de Producteigendom zijn van RAW Gym en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
▪ RAW Gym verleent de Member een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de producten en diensten van RAW Gym te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
▪ Bij beëindiging van een Membership vervalt het recht van de Member om gebruik te maken van de door RAW Gym geleverde producten en diensten. De Member kan dan niet meer inloggen in zijn of haar account. De tijdens de looptijd van het Membership geleverde producten en diensten blijven eigendom van RAW Gym en worden na afloop van de contractuur niet ter beschikking gesteld van de Member.
▪ Het is de Member uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van RAW Gym te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen met RAW Gym.

10. Privacy

▪ RAW Gym zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van de Member ontvangen wordt.
▪ Inbreuk op rechten van de Member dienen per e-mail gemeld te worden op info@rawgym.nl. Na deze melding zal RAW Gym de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke termijn onderzoeken en indien mogelijk daartegen actie ondernemen.
▪ De Member gaat akkoord dat RAW Gym alle door de Member aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt zoals nader omschreven in het Privacy Statement, te raadplegen via: www.rawgym.nl/privacy.
▪ De Member gaat ermee akkoord dat RAW Gym de Member mag benaderen voor wijzigingen van of updates voor de diensten, indien zij dit nodig acht. ▪ De Member gaat ermee akkoord dat RAW Gym de Member mag benaderen voor commerciële doeleinden. De Member heeft de mogelijkheid om na ontvangst een eerste benadering kenbaar te maken in het vervolg niet meer benaderd te willen worden.
▪ RAW Gym kan foto’s of video’s maken van de Workouts voor gebruik op social media of op de website. De Member wordt hiervan op de hoogte gesteld en verleent bij het accepteren van deze Algemene Voorwaarden toestemming hiervoor.

11. Klachten

▪ In geval van klachten en/of vragen met betrekking tot RAW Gym dient men zich te wenden tot de manager/instructeur/instructrice ter plaatse en/of tot RAW Gym via info@rawgym.nl.

12. Slotbepalingen

▪ Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 december 2018.
▪ Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten van RAW Gym geldt uitsluitend het Nederlands Recht.
▪ Alle geschillen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen RAW Gym en een Member zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
▪ RAW Gym is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden gelden voor nieuwe Members en voor Members waarvan het Membership verlengd wordt.
▪ De Member verklaart zich door inschrijving bij RAW Gym akkoord met de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden, alsmede de huisregels van RAW Gym.